Shanghai Luojin Chemicals Co., Ltd
Map

Shanghai Luojin Chemicals Co., Ltd

Address:No. 150, Gebaini Road, Pudong, Shanghai

Tel:+86-136 1199 4249

E-mail: sales@shljchem.com